Betingelser

Leveringsbetingelser og betalingsbetingelser:

 • Internet4u er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab, som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Internet4u med nedenfor anførte begrænsninger:
 • Internet4u er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af det offentlige telenet og tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne.
 • Internet4u er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort, misligholdes eller lignende.
 • Internet4u er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af ændring af indholdet af data, modtaget eller afsendt fra kunden, som skyldes kommunikationsfejl.
 • Internet4u er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlig data eller installeret software.
 • Internet4u er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer eller for uvedkommendes aflytning af kundens forbindelser til tjenesten.
 • Internet4u er ikke forpligtet til at yde erstatning, såfremt den manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for Internet4us kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke, lockout, orkaner m. v.
 • Internet4u ejer alt det udstyr, som er forbundet trådløst til Internet4us netværk. Dvs. kunderne ejer deres router, men den udvendige enhed, som er koblet på Internet4us netværk, ejes af Internet4u.
 • Ved ophør af abonnementet vil Internet4u nedtage udstyret, der peger mod Internet4us master samt strømforsyning til dette.
 • Abonnementet er fra begge sider uopsigeligt i den aftalte og fakturerede periode.
 • Der faktureres normalt kvartalsvis forud med betalingsfrist på 8 dage.
 • Dvs. 4. kvartal faktureres 01-10 med 8 dages kredit til forfald den. 08-10.
 • Der kan også faktureres i længere perioder efter nærmere aftale.
 • Evt. opsigelse skal ske pr. mail til mail@internet4u.nu inden den aftalte uopsigelighedsperiodes udløb.
 • Ved for sen betaling opkræves renter på 2% pr. måned samt rykkergebyr på kr. 100.

Forsyningssikkerhed:

Det bemærkes at, Internet4u’s hovedlinje forsynes af TDC med 24 timers service, hvor fejl udbedres indenfor 4 timer. Hovedlinjen er suppleret med en backup linje, der fungerer ved svigt på hovedlinjen.

Internet4u’s hovedmaster er tillige forsynet med backup links, der tager over ved svigt på de primære systemer.